Algemene Voorwaarden

Guardian Institute is een bedrijf dat tutoren en mentoren koppelt aan studenten die op zoek zijn naar educatieve begeleiding in welke vorm dan ook. Guardian Institute doet haar uiterste best om passende mentoren en tutoren aan de studenten te koppelen. Wanneer een student gekoppeld is aan een tutor of mentor en de student hiermee akkoord gaat, ontstaat er een contract tussen Guardian Institute en haar mentor of tutor, en de student.

1.         Definities

1.1. Guardian Institute verzorgt bijlessen, studiebegeleiding en allerlei vormen van educatieve begeleiding en advies voor leerlingen vanaf de basisschool tot en met studenten in het hoger onderwijs, maar ook wordt begeleiding geboden aan mensen buiten deze groepen.

1.2. De student is degene die de dienst afneemt, of de wettelijke ouder(s)/verzorger(s) wanneer de student zelf onder de 18 jaar oud is.

1.3. De klant is degene die de overeenkomst met Guardian Institute aangaat. Deze overeenkomst start na aanmelding via de site, mail of telefonisch. Als de leerling minderjarig is, betreft de klant de ouders of verzorgers van de leerling. Is de leerling meerderjarig, dan betreft ‘klant’ en ‘leerling’ dezelfde persoon.

1.4. De tutor of mentor is de persoon die de bijles, de begeleiding of het advies verzorgt.

1.5. Onder ‘de begeleiding’ vallen alle diensten die Guardian Institute biedt.

2.         Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die Guardian Institute aan de klant levert. De klant gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden na aanmelding. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.guardianinstitute.nl .

2.2. Guardian Institute is altijd gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen, mits dit minstens 30 dagen van tevoren kenbaar is gemaakt aan de klant.

3.         Privacy

3.1. Guardian Institute acht privacy van groot belang. Uitsluitend relevante persoonsgegevens zullen worden geregistreerd voorzover nodig om de dienst te kunnen leveren. De tutor of mentor ontvangt alleen relevante gegevens over de student om de dienst te kunnen bieden. Gegevens worden nooit doorverkocht of doorgegeven aan commerciële partijen.

4.         Aansprakelijkheid

4.1. Na aanmelding doet Guardian Institute haar best om zo snel mogelijk een passende tutor of mentor te vinden. Hier houden wij de klant van op de hoogte. 

4.2. Ondanks het feit dat Guardian Institute haar uiterste best zal doen om de student zo goed mogelijk te begeleiden, is Guardian Institute (of individuele tutoren of mentoren) niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

4.3. Guardian Institute is niet aansprakelijk voor vermiste eigendommen tijdens, voor of na de begeleiding.

5.         Lessen

5.1. Alle begeleiding wordt ingepland in overleg met de tutor of mentor. Na aanmelding zal de student worden gekoppeld aan een mentor, die de verdere begeleiding regelt en/of verzorgt.

5.2. Wanneer de leerling verhinderd is, laat hij/zij dit minimaal 24 uur van tevoren weten aan de mentor of tutor, en niet aan het algemene emailadres. Dit zodat de tutor of mentor zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld. Wanneer dit niet (op tijd) gebeurt, worden de kosten voor de begeleiding volledig in rekening gebracht, en ook de kosten voor een vervangende les.

5.3. Wanneer de tutor of mentor verhinderd is, worden er geen kosten in rekening gebracht.

5.4. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de datum of tijd van een afspraak, geldt de administratie van de docent als doorslaggevend.

5.4. Een begeleidingsuur duurt in de basis één uur. In overleg met de student en docent of tutor mag hiervan worden afgeweken.

6.         Gedrag

6.1. Het gedrag van de student dient voldoende te zijn wat betreft omgangsvormen, inzet en discipline om de begeleiding effectief te laten zijn. Als dit gedrag onvoldoende wordt bevonden, zal Guardian Institute de student benaderen. Ook mag Guardian Institute de begeleiding op ieder moment en eenzijdig per direct beëindigen.

6.2. Van de tutor of mentor mag de student een zeer goede inzet verwachten. Wanneer dit niet het geval is, kan de student te allen tijde contact opnemen met Guardian Institute.

6.3. Het is verboden voor zowel de tutor, de mentor als de student om elkaar buiten Guardian Institute te treffen – in welke vorm dan ook, direct of indirect – voor begeleiding. Wanneer dit wel gebeurt, is Guardian Institute gerechtigd om een bedrag van € 500 in rekening te brengen om de verliezen enigszins recht te trekken.

6.4. Zowel de leerlingen als de docenten nemen kennis van deze gedragsregels en houden zich hieraan.

7.         Begeleiding

7.1. Inschrijven bij Guardian Institute is het hele jaar mogelijk.

7.2. Guardian Institute  behoudt zich het recht voor om studenten te weigeren. Deze weigering zal altijd beargumenteerd worden.

7.3. De student mag de begeleiding op ieder moment stopzetten.

7.4. Als er na opzegging nog openstaande kosten zijn, zullen deze nog in rekening worden gebracht.

8.         Geschillen

8.1. Op overeenkomsten met Guardian Institute is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Bij klachten over de begeleiding richt de student zich tot Guardian Institute. Binnen veertien dagen mag de klant een antwoord verwachten via e-mail, telefoon, of brief.

8.3. De voorkeur is om geschillen in onderling overleg op te lossen alvorens derden in te schakelen.

9.         Prijzen

9.1. Wanneer een student samenwerkt met een tutor of mentor, gaat de student akkoord met de te betalen prijzen.

9.2. De prijzen worden vooraf gecommuniceerd per telefoon of e-mail, en worden altijd zwart-op-wit bevestigd. Prijzen die niet zijn bevestigd, zijn vrijwel altijd vindbaar via de website. De klant wordt in dit geval geacht hiervan op de hoogte te zijn.

9.3. Face-to-face bijles is mogelijk, maar hier worden wel reiskosten voor in rekening gebracht. Deze kosten worden vooraf overlegd met de klant.

9.4. Wijziging van prijzen is op ieder moment mogelijk, mits Guardian Institute dit minimaal 30 dagen van tevoren aan de student kenbaar maakt via e-mail.

10.      Betaling

10.1. Facturen worden aan het begin van iedere maand toegestuurd via het programma Tutorcruncher, het online administratiesysteem van Guardian Institute. Iedere factuur is een opsomming van de uren begeleiding van de maand ervoor.

10.2. De klant kan losse begeleidingsuren betalen via overboeking of de betaalmethode via de website.

10.3. Pakketten begeleiding worden vooraf gefactureerd waarbij een betalingstermijn geldt die op de factuur vermeld staat.

10.4. Wanneer de student het oneens is met de in rekening gebrachte bedragen, dient de student dit binnen zeven dagen kenbaar te maken aan Guardian Institute.

10.5. Indien de betaling niet op tijd wordt gedaan, wordt er een herinnering verstuurd. Wanneer de student dan niet binnen veertien dagen betaalt, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. 

11.      Intellectueel eigendom

11.1. Alle les- en begeleidingsmaterialen die Guardian Institute met de student deelt of gebruikt, blijven (intellectueel) eigendom van Guardian Institute. Deze materialen mogen niet zonder schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd, gedeeld of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.

Guardian Institute – Alphen aan den Rijn

KvK: 55609651

www.guardianinstitute.nl

info@guardianinstitute.nl

06 18 89 90 46